Co jsou vlastnosti plynů?

Obsah

Co jsou vlastnosti plynů?

Co jsou vlastnosti plynů?

Vlastnosti plynů 1 plynná tělesa nemají svůj tvar, ale jejich tvar odpovídá tvaru nádoby 2 plynná tělesa nemají vlastní objem, ale vyplňují vždy celý objem nádoby 3 plynná tělesa nemají volný povrch ( hladinu) 4 plyny jsou stlačitelné 5 plyny vedou elektrický proud jen za určitých speciálních podmínek 6 teplo se v plynech může šířit prouděním 7 celkový tlak plynu ve směsi vzájemně chemicky neinteragujících plynů je dán Daltonovým zákonem

Kdo je provozovatelem odběrného plynového zařízení?

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou požadavky na zásobování plynem?

ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

Může být zkouška těsnosti provedena i u plynovodu?

Tlaková zkouška může být provedena i u přípojky napojené na plynovod, pokud uzávěr oddělující přípojku od plynovodu odolá zkušebnímu přetlaku. Zkouška těsnosti je úspěšná v případě, kdy je pokles tlaku menší, než stanoví národní předpis, nebo kdy není při kontrole těsnosti spojů pěnotvorným roztokem zjištěn únik zkušebního média.

Související příspěvky: