Co je přirozená radioaktivita?

Obsah

Co je přirozená radioaktivita?

Co je přirozená radioaktivita?

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita um ělá . Bombardováním jader některých stabilních prvk ů intenzivním proudem nap ř. neutron ů mohou vznikat nové radioaktivní izotopy prvk ů – radioizotopy, které se jinak v přírod ě nevyskytují. Používají se v technice a léka řství.

Co je radioaktivní přeměna?

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při ...

Jaké jsou druhy radioaktivního záření?

Druhy radioaktivního záření: Alfa (α) – proud alfa částic. Jako částice alfa se v částicové fyzice ozna čuje jádro helia. Jde vlastn ě o atom helia, z n ěhož byl odstran ěn elektronový obal. Alfa částice se ozna čuje symbolem α nebo He2+.

Jaké je záření při radioaktivním přeměně?

Záření, které při radioaktivním přeměně vzniká, je zpravidla tří druhů: záření alfa je proud jader helia (částic alfa) a nese kladný elektrický náboj, má nejkratší dosah (lze ho zastavit např. i listem papíru). Záření β je proud specificky nabitých elektronů /pozitronů.

Související příspěvky: