Jaké jsou druhy radioaktivního záření?

Obsah

Jaké jsou druhy radioaktivního záření?

Jaké jsou druhy radioaktivního záření?

Druhy radioaktivního záření: Alfa (α) – proud alfa částic. Jako částice alfa se v částicové fyzice ozna čuje jádro helia. Jde vlastn ě o atom helia, z n ěhož byl odstran ěn elektronový obal. Alfa částice se ozna čuje symbolem α nebo He2+.

Co je radioaktivní přeměna?

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při ...

Co je radioaktivita?

Radioaktivita je schopnost atomu (přesněji atomového jádra) přeměnit se jiný atom vysláním radioaktivního záření. V případ ě, že p ři radioaktivní p řem ěně vznikne rovn ěž prvek radioaktivní (tj. nestabilní), dochází k jeho další p řem ěně.

Co je přirozená radioaktivita?

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita um ělá . Bombardováním jader některých stabilních prvk ů intenzivním proudem nap ř. neutron ů mohou vznikat nové radioaktivní izotopy prvk ů – radioizotopy, které se jinak v přírod ě nevyskytují. Používají se v technice a léka řství.

Související příspěvky: