Kdo je správce daně?

Obsah

Kdo je správce daně?

Kdo je správce daně?

Bezpečnostní správce (strážce) daně 1 vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům, 2 převádí cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 3 je orgánem celní správy, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení policejního orgánu, 4 v rámci spolupráce s orgány veřejné moci zejména technicky zabezpečuje použití zpravodajské a... More ...

Kdo je správcem daní?

Správcem daně je správní orgán (orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická či fyzická osoba, vykonává-li působnost v oblasti veřejné správy) nebo jiný státní orgán (má-li svěřenou působnost v oblasti správy daní).

Kdo je správcem daně u DPH?

Celní úřad je správcem daně u DPH v případě: kdy je dovezené zboží propuštěno osobě, která není plátcem DPH, do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

Související příspěvky: