Kdo se podílejí na rozhodování soudů?

Obsah

Kdo se podílejí na rozhodování soudů?

Kdo se podílejí na rozhodování soudů?

Občané, kteří se podílejí na rozhodování soudů vedle soudců z povolání, se nazývají přísedící (před rokem 1990 soudci z lidu). Při hlasování v senátě má jejich hlas stejnou váhu jako hlas předsedy. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské a okresní soudy.

Kde jsou nejvyšší soudy?

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soudy mají sídlo v Brně, vrchní soudy pak v Praze a v Olomouci. V civilním i trestním řízení platí zásada dvouinstančnosti.

Co rozhoduje Ústavní soud?

Ústavní soud podle čl. 87 Ústavy rozhoduje: 1 o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, 2 o zrušení jiných právních předpisů (např. nařízení vlády, ministerských vyhlášek, obecně závazných vyhlášek a nařízení... 3 o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, 4 o ústavní stížnosti právnických neb... More ...

Kdo je nejvyšší správní soud?

Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených zákonem, a dále rozhoduje v případech stanovených zvláštním zákonem, například v otázkách voleb a politických stran.

Související příspěvky: