Kdo jsou propojenými podniky?

Obsah

Kdo jsou propojenými podniky?

Kdo jsou propojenými podniky?

Propojenými podniky jsou subjekty, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů: 1 podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném podniku; 2 podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku; 3 podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské (společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;

Proč je podnik považován za velký podnik?

Pokud 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládájí veřejné subjekty (a to počítáno souhrnně za všechny, nikoli jednotlivě za každý zapojený veřejný subjekt), pak je podnik automaticky považován za velký podnik.

Kdo je malý podnik, který zaměstnává méně osob?

Malým podnikem je podnik, která zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Související příspěvky: