Jak se jazyk vyvíjí?

Obsah

Jak se jazyk vyvíjí?

Jak se jazyk vyvíjí?

Jazyk se vyvíjí s rozvojem lidské společnosti a odráží se v něm veškerá lidská činnost a myšlení. Souhrn všech slov v jazyce nazýváme slovní zásobou jazyka. Ta se mění nejrychleji, neboť každá nová skutečnost musí být určitým způsobem pojmenována.

Co se uvádějí u sloves?

U sloves se uvádějí přítomné tvary, tvary 1. a 2. osoby rozkazovacího způsobu, příčestí minulé, příčestí trpné (pokud se užívá), přechodníky (od sloves nedokonavých přítomné, od sloves dokonavých minulé, u sloves, která jsou obouvidová, přítomné i minulé) a slovesné podstatné jméno. Tabulky tvarů se uvádějí i u vybraných zájmen a číslovek.

Co jsou příbuzné jazyky?

Příbuzné jazyky jsou takové, které se vyvinuly z jednoho jazykového základu. Dohromady pak tvoří takzvané jazykové rodiny. Čeština a slovenština patří k jazykům slovanským, které se pak dále dělí do několika podskupin.

Jaké jsou základní pravidla dělení slov?

Základní pravidla dělení slov 1 V češtině dělíme pouze slova víceslabičná. Jednoslabičná slova, a to i ta, která se zapisují více písmeny ( pštros,... 2 Zvykem rovněž není dělit zkratky ( MUDr., FAMU, USA, např., apod., genpor. atd.). 3 Nedělíme také dvouslabičná slova, jejichž první slabiku tvoří samohláska ( oběd, Ivan, éter ). 4 Pozor je třeba dávat na souhlásky l a r. Pokud... More ...

Související příspěvky: