Jaká je hustota vody při 4 °C?

Obsah

Jaká je hustota vody při 4 °C?

Jaká je hustota vody při 4 °C?

Voda má největší hustotu při 4 °C (přesněji 3,94 °C) (1000 kg/m3) •Při zvyšující se i snižující se teplotě se měrná hmotnost vody snižuje a studenější a teplejší voda je proto „lehčí“ •Při teplotě 325 oC jen 997 kg/m •Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 4 °C teplá Specifická hmotnost vody při různých teplotách

Jaká je měrná tepelná kapacita vody?

M ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1, měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 MJ kg⋅-1a účinnost kotle je 70 %. H = 30 ⋅106J⋅kg– 1, η = 70 % m2= 6 000 kg, t2= 10° C , t3= 100° C m3= 1 000 kg c2= 4,18 ⋅ 10. 3J ⋅kg – 1⋅K– 1 , l. v = 2,26 ⋅ 10. 6 J⋅kg– 1.

Jaké jsou vlastnosti vody?

Významné vlastnosti vody: Velká tepelná kapacita – termohalinní výměník Velká rozpouštěcí schopnost a malá reaktivita (polární rozpouštědlo) Vysoké povrchové napětí - kapilární vzlínavost

Co je nula termodynamické teplotní stupnice?

(1) Nula termodynamické teplotní stupnice představuje dolní mez dosažitelných teplot. Carnotův stroj se nedá prakticky sestrojit. Proto se při realizaci termody- namické teplotní stupnice vychází z vlastností ideálního plynu a jako základní teploměrný přístrojse používáplynový teploměr,jehož zjednodušené schéma je na obr. 1.1.

Související příspěvky: