Čo sa považuje za dopravnú nehodu v cestnej premávke?

Obsah

Čo sa považuje za dopravnú nehodu v cestnej premávke?

Čo sa považuje za dopravnú nehodu v cestnej premávke?

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že za dopravnú nehodu sa považuje až tá udalosť v cestnej premávke, ak takáto hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur.

Kto je povinný ohlásiť dopravnú nehodu?

Účastník dopravnej nehody je povinný: 1 ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, 2 poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú... 3 urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, 4 zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto... More ...

Ak je možné upovedomiť osobu, ktorá je účastníkom dopravnej nehody?

bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Účastník dopravnej nehody je povinný?

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia. Účastník škodovej udalosti (osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti) je povinný

Související příspěvky: