Co je plynovodní potrubí?

Obsah

Co je plynovodní potrubí?

Co je plynovodní potrubí?

Sahá od plynovodu k hlavnímu uzávěru odb ěrného plynového za řízení. • Plynovodní potrubí (dále jen „potrubí“) – instalace sestávající z trubek a tvarovek. Příslušenství – sou část plynovodu; nap ř.

Jaký je průtok potrubí kruhového průřezu?

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí počítá rychlost proudění, velikost průtoku nebo průřez potrubí kruhového i obdélníkového tvaru. Při znalosti hustoty média počítá i hmotnostní průtok potrubím. Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí.

Jaké jsou vlastnosti potrubí pro počítanou budovu?

V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní). Výpočet lze použít ke zjištění tlakové ztráty třením v potrubí v závislosti na tvaru a rozměrech potrubí, drsnosti a délky potrubí, hustoty a kinematické viskozity proudící tekutiny.

Co je součástí vnitřního plynovodu?

Části vnitřního plynovodu: Plynom ěr Připojovací potrubí Spot řebi č Svislé potrubí (stoupa čka) Ležatý rozvod Přípojka bvoi doiud poiudz poidu o 2

Související příspěvky: