Kdo má právo na hmotné zabezpečení?

Obsah

Kdo má právo na hmotné zabezpečení?

Kdo má právo na hmotné zabezpečení?

1 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. 2 (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních... 3 (3) Podrobnosti stanoví zákon. More ...

Jaké jsou práva občanů?

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 1 (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. 2 (2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem. 3 (3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

Jak se zaručují základní práva a svobody?

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.

Kdo má právo vlastnit majetek?

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

Související příspěvky: