Co je kanalizační přípojka?

Obsah

Co je kanalizační přípojka?

Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Co se nevztahuje na vodovody a kanalizace?

Zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10 m 3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než 50.

Jak získat vzdělání v oboru vodovody a kanalizace?

do 500 osob (vyučení v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 3 roky praxe v oboru vodovody nebo kanalizace);

Kdo zajišťuje přeložku vodovodu nebo kanalizace?

Přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklady osoba, která potřebu přeložky vyvolala, pokud zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak. Vlastnictví vodovodu nebo kanalizace se po provedení přeložky nemění.

Související příspěvky: