Jaké jsou přestupky proti majetku?

Obsah

Jaké jsou přestupky proti majetku?

Jaké jsou přestupky proti majetku?

Přestupky proti majetku tvoří hned po přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích druhou nejpočetnější skupinu přestupků páchaných na našem území, následovány přestupky na úseku veřejného pořádku a občanského soužití podle § 47 a § 49 zákona o přestupcích.

Kdo je přestupkem?

ČÁST PRVNÍOBECNÁ ČÁST. § 2Pojem přestupku. (1)Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. (2)Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací.

Co je trvající přestupek?

Trvající přestupek. Trvající přestupek je takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního stavu, který nebyl pachatelem vyvolán. § 9. Hromadný přestupek

Související příspěvky: