Co je vysokofunkční autismus?

Obsah

Co je vysokofunkční autismus?

Co je vysokofunkční autismus?

Vysokofunkční autismus Tento termín se v praxi používá nejvíce (mezinárodní zkratka HFA z anglického high functioning autism). Pro tuto skupinu d ětí je typická normální až nadpr ůměrná inteligence, přičemž minimální hodnota IQ činí 70. Komunika ční schopnosti t ěchto d ětí jsou normální nebo mírn ě narušené.

Co jsou poruchy autistického spektra?

„Poruchy autistického spektra patří do skupiny pervazivních vývojových poruch, které závažnězasahují celou osobnost člověka.“ 1D ětský autismus pat ří mezi nejvýznamn ější poruchy této kategorie. Mimo d ětský autismus se sem řadí další poruchy, které jsou s autismem p říbuzné.1

Kdy jsem se setkala s autistickým syndromem?

B ěhem své souvislé praxe na pln ěorganizované škole jsem se poprvé setkala se žákem, kterému byl diagnostikován Asperger ův syndrom. Zjistila jsem, že o oblasti týkající se poruch autistického spektra vím jen velmi málo a že bych si nev ěděla rady, pokud bych takového žáka m ěla ve své t říd ě.

Co se týče autistů?

Jedná se v ětšinou o jedince s Aspergerovým syndromem (AS). „Z celkového počtu dětí s PAS je vysokofunkčních autistůasi 11 – 34 %.“ 2Tyto d ěti se mohou s úsp ěchem za členit do spole čnosti, musí však pro n ě být vytvo řeno odpovídající náhradní prost ředí.

Související příspěvky: