Co je individuální agrese?

Obsah

Co je individuální agrese?

Co je individuální agrese?

Další 1 Individuální agrese je vyvolávána konkrétním jedincem. 2 Kolektivní agresivita je v rámci skupiny. Oběť bývá předem promyšlená, nenáhodná. 3 Psychotická agrese je důsledkem psychotických příčin, jako jsou bludy, halucinace apod. 4 Autoagrese je nepřátelské jednání zaměřené vůči sobě. (Např. trhání vlasů, sebevražda) 5 Verbální agrese je pojem označující napadení pomocí... More ...

Jaké jsou dělení agresivního chování?

Agresivita 1 Dělení. Tím nejzákladnějším dělením agresivního chování je dichotomizace na instrumentální a afektivní agresi. 2 Biologické faktory. Za spouštěče agrese v mozku jsou považovány především orbitofrontální kůra (spolupráce s limbickým... 3 Psycho-sociální faktory. Již na malé dítě působí rodinní příslušníci, vrstevníci a okolí svými postoji, názory a... More ...

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Co je reaktivní agrese?

Reaktivní agrese, která je především afektivní, doprovázená vyšší mírou vzteku a je mnohdy odpovědí na aktuální provokaci. Proaktivní agrese je na druhou stranu promyšlenější a míra afektivity bývá nižší.

Související příspěvky: