Co je venkovská krajina?

Obsah

Co je venkovská krajina?

Co je venkovská krajina?

Venkov zaujímá prostor mezi městy a ucelenými komplexy lesní krajiny. Tvoří celostní síť menších lidských sídel a technických děl, obklopených zemědělsky využívanou krajinou. Venkovská krajinamá staré historické zázemí, přičemž počátky jejího formování spadají do období neolitu.

Co je venkovská obec?

Venkovská obec je nespojité vymezení jednotlivých sídel, obcí podle stanovených kritérií, které se vztahují k jednotce, obvykle se jedná o ukazatele absolutní, počet obyvatel, správní funkce apod. (dle Perlín, 2013).

Co je venkovský prostor?

Termínem venkovský prostornebo venkov jsou označovány ty oblasti s malým počtem obyvatel, resp. s malou hustotou zalidnění, ve kterých převládají extenzivní formy hospodaření, extenzivní formy využívání půdy, jako zemědělství nebo lesnictví (Johnston 1994). Obr. 2.1Prostorová strukturace území z hlediska přístupů k vymezení venkova

Související příspěvky: