Jaký je obsah kadmia v půdě?

Obsah

Jaký je obsah kadmia v půdě?

Jaký je obsah kadmia v půdě?

Obsah kadmia v půdě ovlivňuje významně také půdní mikroorganismy. Je známo, že zvýšená koncentrace iontů kadmia v půdním výluhu má silný inhibiční efekt na půdní mikroorganismy a vysoké dávky Cd mohou půdní mikroflóru přímo poškozovat.

Jak se kumuluje kadmium v půdě?

Kadmium se v půdě kumuluje nejvíce ve vrstvě 0-5 cm a s přibývající hloubkou jeho koncentrace klesá. Při zvětrávání hornin, kde jeho obsah nepřesahuje 0,3 mg Cd.kg -1 , snadno přechází do roztoku a vyskytuje se jako kationt Cd 2+ .

Kde se nachází olovo v půdě?

V půdě se olovo nachází zejména ve formě Pb 2+, je však známa i jeho čtyřmocná forma. Tvoří celou řadu různých minerálů, které jsou poměrně špatně rozpustné ve vodě. Nejvíce je zastoupeno v kyselých vyvřelých horninách (10-30 mg.kg -1 ), směrem k ultrabazickým horninám jeho obsah klesá. V půdě je olovo velmi málo pohyblivé.

Kde se nachází většina chrómu v půdě?

V půdě se většina chrómu nachází v málo pohyblivé formě kationtů Cr 3+ vázaných na oxidy železa a hliníku, které s ohledem na stejnou velikost iontového poloměru zastupuje. Mobilita chrómu v půdě závisí na půdní reakci, stupni rozkladu organické hmoty, obsahu jílových minerálů a redox potenciálu půdy.

Související příspěvky: