Jaké jsou vztahy mezi právními předpisy?

Obsah

Jaké jsou vztahy mezi právními předpisy?

Jaké jsou vztahy mezi právními předpisy?

Mezi obecně závaznými právními před­pisy (právními nor­mami) ex­is­tují dva druhy vztahů.Vztah vyšší a nižší právní síly (vztah nad­řízenos­ti a pod­řízenos­ti)a vztah prvot­nosti a od­vozenos­ti (vztah prvot­nosti a druhot­nosti). Třídění právních aktů podle právní síly si můžeme představit jako určitou pyramidu podle stupně právní síly.

Co je práva?

1.1 Definice práva Právo je soubor obecně závazných pravidel chování, vytvořený státem v určité zvláštní formě, jde o státem vynutitelný souhrn právních norem. Právo je přesně stanovený systém právních norem, zajištěný státní mocí a zabezpečený státním donucením.

Proč je právní norma závazná?

Právní norma je nejen závazná, ale obecně závazná. Znam­ená to, že neřeší jedno­tlivý konkrétní případ. Vztahuje se na neurčitý počet případů. Obecně je vymez­en také sub­jekt právní normy (ten, o jehož práva a povin­nosti jde). Určete, zda jde o právní normu nebo o její reali­zaci v konkrétním jedno­tlivém případě.

Kdy se vstupní lékařská prohlídka provádí?

Vstupní lékařská prohlídka se provádí před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu, který je založen na dohodě o pracích vykonaných mimo pracovní poměr. Z toho plyne, že zdravotní lékařská prohlídka musí být provedena před dnem, kdy zaměstnanec nastupuje do práce.

Související příspěvky: