Proč je právní norma závazná?

Obsah

Proč je právní norma závazná?

Proč je právní norma závazná?

Právní norma je nejen závazná, ale obecně závazná. Znam­ená to, že neřeší jedno­tlivý konkrétní případ. Vztahuje se na neurčitý počet případů. Obecně je vymez­en také sub­jekt právní normy (ten, o jehož práva a povin­nosti jde). Určete, zda jde o právní normu nebo o její reali­zaci v konkrétním jedno­tlivém případě.

Co jsou obecně závazné právní předpisy?

V praxi se nazývají obecně závazné právní před­pisy. Mezi obecně závaznými právními před­pisy (právními nor­mami) ex­is­tují dva druhy vztahů.Vztah vyšší a nižší právní síly (vztah nad­řízenos­ti a pod­řízenos­ti)a vztah prvot­nosti a od­vozenos­ti (vztah prvot­nosti a druhot­nosti).

Jaké je pravidlo chování závazné?

Každé pra­vid­lo chování nemusí být vždy závazné. Norma může být i radou, doporuče­ním. Právní normy se od pouhých rad nebo doporuče­ní (což je typické pro neprávní nor­mativní systémy) liší tím, že to, co stanoví, stanoví závazně. Všechny vojenské osoby musí být očkovány proti tetanu.

Jaké jsou vztahy mezi právními předpisy?

Mezi obecně závaznými právními před­pisy (právními nor­mami) ex­is­tují dva druhy vztahů.Vztah vyšší a nižší právní síly (vztah nad­řízenos­ti a pod­řízenos­ti)a vztah prvot­nosti a od­vozenos­ti (vztah prvot­nosti a druhot­nosti). Třídění právních aktů podle právní síly si můžeme představit jako určitou pyramidu podle stupně právní síly.

Související příspěvky: