Jak provést přeložku vodovodu nebo kanalizace?

Obsah

Jak provést přeložku vodovodu nebo kanalizace?

Jak provést přeložku vodovodu nebo kanalizace?

Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele. Přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklady osoba, která potřebu přeložky vyvolala, pokud zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak.

Co se nevztahuje na vodovody a kanalizace?

Zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10 m 3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než 50.

Jak získat vzdělání v oboru vodovody a kanalizace?

do 500 osob (vyučení v tříletém učebním oboru obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 3 roky praxe v oboru vodovody nebo kanalizace);

Co se týče vody dodávané do kanalizace?

Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Množství dodávané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zvláštními právními předpisy.

Související příspěvky: