Jaké jsou odpisy dlouhodobého hmotného majetku?

Obsah

Jaké jsou odpisy dlouhodobého hmotného majetku?

Jaké jsou odpisy dlouhodobého hmotného majetku?

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetkuOdpisováním se pro účely zákona o daních z příjmůrozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu.

Co znamená opotřebení dlouhodobého majetku?

Opotřebení dlouhodobého majetku se v účetnictví vyjadřuje pomocí odpisů, které v podstatě vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku. Ke snižování hodnoty majetku může docházet jeho používáním, morálním zastaráváním, ale také nepoužíváním (koroze, prach, neudržování apod.).

Co znamená odpisování majetku?

Odpisování tedy znamená postupné zahrnování hodnoty dlouhodobého majetku do nákladů. Zákon o účetnictvív § 28 stanoví, že si účetní jednotka stanoví odpisový plán sama tak, aby co nejlépe zachycoval dobu použitelnosti majetku – vymezuje tedy tzv. účetní odpisy majetku.

Jak zařazení majetku do užívání?

Pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání platí obecná pravidla, jako jsou: majetek musí být způsobilý k užívání, způsobilost se dokládá v protokolu, vytvoří se evidence na inventární kartě. Podkladem pro účtování je interní doklad (např. zařazovací protokol). Příklady zařazení: Text. MD. D.

Související příspěvky: