Můžete se vzdát práva na řádné svolání valné hromady?

Obsah

Můžete se vzdát práva na řádné svolání valné hromady?

Můžete se vzdát práva na řádné svolání valné hromady?

Společníci se však mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem anebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě společnosti. [7] . I zde obdobně platí, že v případě jednočlenné společnosti se valná hromada nekoná, a tedy žádná patnáctidenní lhůta pro její svolání se neuplatní.

Kdo je akcionář na valné hromadě?

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Kdo je členem představenstva?

Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. (1) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Související příspěvky: