Může exekutor provádět srážky ze mzdy?

Obsah

Může exekutor provádět srážky ze mzdy?

Může exekutor provádět srážky ze mzdy?

Exekutor může nařídit zaměstnavateli, aby z Vašeho příjmu prováděl srážky ze mzdy. Musí Vám však zůstat zachováno nezabavitelné minimum dané zákonem. Srážky ze mzdy budou po nabytí právní moci příkazu zasílány na účet exekutora.

Může exekutor přistoupit k prodeji nemovitých věcí?

Pokud se jedná o prodej nemovitých věcí, které používáte k bydlení Vy a Vaše rodina, může exekutor k tomuto kroku přistoupit až v případě, že k vymožení povinnosti a úhradě nákladů exekutora a oprávněného nestačí jiný způsob provedení exekuce.

Kdo je exekutorem prodejem nemovitostí?

V případě exekuce prodejem nemovitých věcí, například bytu, domu nebo pozemku, určí soudní exekutor znalce, který provede ocenění a vypracuje znalecký posudek. Na jeho základě vydá soudní exekutor usnesení, v němž stanoví cenu označených nemovitostí.

Kde je exekuční titul nařízen?

exekuční titul, na jehož základě byla exekuce nařízena (je uveden na doručeném exekučním příkazu) důvody, pro které má být exekuce zastavena nebo odložena dokumenty (postačí kopie), které prokazují Vaše tvrzení, např. doklad o zaplacení dluhu.

Související příspěvky: