Jak bioplyn přibližuje zemnímu plynu?

Obsah

Jak bioplyn přibližuje zemnímu plynu?

Jak bioplyn přibližuje zemnímu plynu?

Bioplyn se svou výhřevností přibližuje zemnímu plynu. Má asi 70 % jeho výhřevnosti s ohledem na podíl CO 2 a vodní páry. Technologicky je možno bioplyn upravit až na čistý metan, ale není to v praxi zatím využíváno, protože původní výhřevnost postačuje i pro pohon stacionárních motorů.

Co znamená bioplyn?

Bioplyn má největší a perspektivní význam ze všech plynných biopaliv. Předností všech metod na výrobu bioplynu je, že plní dvě nezastupitelné funkce:

Jaká je měrná hmotnost bioplynu?

Měrná hmotnost Kg.m-31,2 0,714 1,977 0,09 1,54 0,771 1,25 Závislost výhřevnosti bioplynu na procentuálním množství metanu je uvedeno na následujícím obrázku. Provozní pásmo se pohybuje v rozmezí 18-25 MJ.m-3, jak je zřejmé z grafu.

Jaká je teplota bioplynu?

Podstatou tvorby bioplynu tj. metanu, je rozklad organických látek v několika fázových stupních, které mohou v souhrnu trvat asi l měsíc, při teplotách kolem 37 °C, což je teplota zažívacího traktu živočichů, zejména přežvýkavců, jejichž trávení představuje stejný proces. Podmínkou je nepřístupnost vzduchu a kyslíku.

Související příspěvky: