Jak podat žádost o státní občanství?

Obsah

Jak podat žádost o státní občanství?

Jak podat žádost o státní občanství?

Žádost o státní občanství ČR se podává u krajského úřadu, který přísluší místu trvalého pobytu žadatele. Úřad s žadatelem vyplní dotazník a ověří na základě pohovoru znalost českého jazyka. Tuto žádost se svým stanoviskem a dalšími doklady zašle prostřednictvím cizinecké policie, která se k žádosti ...

Jak udělit státní občanství?

Ministerstvo vnitra udělí státní občanství ČR pouze osobě, která splní následující podmínky: 1 ke dni podání žádosti musí mít žadatel po dobu pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se na území ČR zdržovat 2 žadatel musí prokázat, že nabytím státního občanství ČR pozbyde své dosavadní občanství či prokáže, že pozbyl své... 3 v posledních pěti letech nebyl žadatel odsouzen... More ...

Kdo má nárok na občanství USA?

Občanství USA : Kdo na něj má nárok, kdo ho dle zákona dostane? 13.11.2012 . Každý kdo se narodil na území USA se automaticky stává Americkým občanem. V ústavě Spojených států je zásada, že každá osoba, která se narodila ve Spojených státech nebo jejich teritoriích, je americký občan automaticky.

Jak získat státní občanství v České republice?

Žádost o udělení státního občanství České republiky 1 rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, doklad o rozvodu manželství (s vyznačením... 2 podrobný osobní životopis . 3 dítě starší 15 let – je třeba doložit jeho souhlas s nabytím českého státního občanství s úředně ověřeným podpisem . 4 doklady potřebné k ověření splnění dalších... More ...

Související příspěvky: