Jak získat občanství v České republice?

Obsah

Jak získat občanství v České republice?

Jak získat občanství v České republice?

Hodně cizinců se domnívá, že státní občanství České republiky mohou získat sňatkem s někým, kdo české občanství má. Ale tak jednoduché to není. Získat občanství ČR se dá sedmi způsoby zakotvenými v zákoně.

Jak získat státní občanství cizince?

Státní občanství ČR mohou získat občané cizích států trvale žijící na území České republiky. České občanství pro cizince se vydává za následující podmínky.

Jak udělit státní občanství?

Ministerstvo vnitra udělí státní občanství ČR pouze osobě, která splní následující podmínky: 1 ke dni podání žádosti musí mít žadatel po dobu pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se na území ČR zdržovat 2 žadatel musí prokázat, že nabytím státního občanství ČR pozbyde své dosavadní občanství či prokáže, že pozbyl své... 3 v posledních pěti letech nebyl žadatel odsouzen... More ...

Proč udělit České občanství pro cizince?

Podmínky udělení pro české občanství pro cizince může Ministerstvo vnitra prominout pouze ze zákonem stanovených důvodů.Žadatel musí doložit jednu z následujících skutečností: 1 žadatel se narodil na území ČR 2 žije-li na území ČR nepřetržitě deseti let 3 měl v minulosti státní občanství ČR 4 byl osvojen státním občanem ČR 5 jeho manžel/ka je státním občanem ČR More ...

Související příspěvky: