Jak vzniká tornádo?

Obsah

Jak vzniká tornádo?

Jak vzniká tornádo?

Nejprve se si definujeme pojem tornádo, vysv ětlíme si, jak tornádo vzniká a zaniká, dále si uvedeme místa, kde se tornáda nejvíce vyskytují. Na konci mé práce si také vysv ětlíme rozdíly mezi jednotlivými druhy tornád, jak vznik takového tornáda p ředpovídat a jak se proti nim chránit.

Kde se nachází tornádová alej?

Tornádová alej (tornádový pás) se rozkládá v povodí řeky Mississippi mezi Skalistými horami a Apala čským poho řím, ve státech Kansas, Texas, Oklahoma a Nebraska. 5. Druhy a) supercelární tornádo

Co je tornádo rotující vír?

Tornádo lze definovat jako siln ě rotující vír, vyskytující se pod spodní základnou konvektivních bou ří, který se b ěhem své existence alespo ň jednou dotkne zemského povrchu a je dostate čně silný, aby na n ěm mohl zp ůsobit hmotné škody. Je schopné vznést do vzduchu předm ět o hmotnosti až 5 tun.

Související příspěvky: