Můžeme zařadit všechny odpadní vody do veřejné kanalizace?

Obsah

Můžeme zařadit všechny odpadní vody do veřejné kanalizace?

Můžeme zařadit všechny odpadní vody do veřejné kanalizace?

Ostatní odpadní vody – do této skupiny zařazujeme odpadní vody, které nelze zařadit do předcházejících skupin, nebo které se do veřejné kanalizace dostaly za nepředvídaných okolností. Balastní odpadní vody – veřejnou kanalizaci zatěžují nárazově. Jde především o podzemní vody vniklé do kanalizace při výstavbě.

Jaké jsou názvosloví kanalizace?

Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřní kanalizace a zásady pro dimenzování splaškového a dešťového potrubí. V závěru článku je zajímavé srovnání jmenovitých světlostí (výběr) potrubí pro kanalizaci a jejich vzájemné vztahy.

Jak vznikla veřejná kanalizace v Praze?

S veřejnou výstavbou kanalizační sítě se započalo v druhé polovině 18. století v Praze, kdy se vybudovalo 44 km stok, jež byl vyvedeny 35 výustmi do Vltavy. O 100 let později se započalo s budováním moderní stokové sítě. Kanalizace pro veřejnou potřebu se řídí ustanoveními zákona 274/2001 Sb.

Co je dimenzování potrubí vnitřní kanalizace?

Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760 spočívá ve stanovení průtoku odpadních vod a návrhu jmenovité světlosti potrubí, které má hydraulickou kapacitu (maximální dovolený průtok) větší nebo rovnou vypočtenému průtoku.

Související příspěvky: