Co je značka dopisu v obchodních dopisech?

Obsah

Co je značka dopisu v obchodních dopisech?

Co je značka dopisu v obchodních dopisech?

V obchod­ních dopisech se uvádí značka dopisu, na který se rea­guje, jeho datum a značka dopisu, kterým se odpovídá. Druhá skupina začíná jménem pra­cov­níka, který dopis vyřizuje. Dále násle­dují údaje o spoje­ní s ním. Ty je možno up­ravit. Např. místo údaj o faxu je možno použít mobil apod. Třetí skupinu od­volacích údajů tvoří datum.

Co se uvádí v úředních dopisech?

V úředních dopisech se místo údaje „Váš dopis značky“ a „ze dne“ ob­vykle uvádí „číslo je­dnací a spisová značka“, popřípadě údaj o počtu stran a počtu příloh. Sloup­cové od­volací údaje se umisťují vlevo nebo vpravo od ad­resového pole. Člení se do tří skupin oddělených svis­lou mezerou.

Jaké jsou údaje v obchodních dopisech?

Popis­ky i údaje se píší od jedno­tných svis­lic. V první skupině údajů je pořadí údajů pevné. V obchod­ních dopisech se uvádí značka dopisu, na který se rea­guje, jeho datum a značka dopisu, kterým se odpovídá. Druhá skupina začíná jménem pra­cov­níka, který dopis vyřizuje. Dále násle­dují údaje o spoje­ní s ním. Ty je možno up­ravit.

Související příspěvky: