Kdo může přestupky projednávat?

Obsah

Kdo může přestupky projednávat?

Kdo může přestupky projednávat?

Přestupky může ale projednávat i obecní a státní policie nebo jiné správní úřady (např. katastrální úřad), pokud tak určí zvláštní zákony. Například přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny projednává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Kde jsou konkrétní přestupky upraveny?

Konkrétní přestupky jsou upraveny v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Mimo to jsou přestupky stanoveny i ve zvláštních zákonech. Tyto zvláštní zákony poté mají při použití přednost.

Kdo má právo na přestupek?

Jde např. o zákon o státní památkové péči, zákon o nemocenském pojištění nebo typicky zákon o provozu na pozemních komunikacích. Přestupek může spáchat fyzická i právnická osoba. Aby byl přestupek spáchán, je nutné zavinění, přičemž zavinění může být úmyslné nebo nedbalostní.

Co je přestupkové řízení?

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení. Účelem přestupkového řízení je zjistit, zda se skutek skutečně stal, zda se jedná o přestupek, kdo jej spáchal a jaký druh správního trestu je možné uložit. Problematika vztahující se k přestupkům a přestupkovému řízení je poměrně obsáhlá.

Související příspěvky: