Jak se posuzuje územní řízení?

Obsah

Jak se posuzuje územní řízení?

Jak se posuzuje územní řízení?

Konkrétně se posuzuje, jestli je stavební záměr v souladu s územním plánem a jaký bude její dopad na životní prostředí. Na územní řízení zpravidla navazuje stavební řízení, o kterém se můžete dozvědět více v našem manuálu Stavební řízení. Výsledkem řízení je územní rozhodnutí, které může mít podle stavebního zákona tyto podoby [1]:

Jak zahájit územní řízení?

Územní řízení 1 Zahájení řízení. Ze všeho nejdříve musí žadatel podat žádost o vydání požadovaného územního rozhodnutí. Tato žádost se podává na vyhláškou stanoveném tiskopise (4). 2 Záměry podléhající procesu EIA. U záměrů, které podléhaly posouzení v procesu EIA, se před zahájením navazujícího řízení, tedy i před řízením územním, vydává tzv. verifikační stanovisko. 3 Ústní jednání. Jako další krok stavební úřad zpravidla nařizuje ústní jedná ní. ...

Jak podat žádost o zahájení územního řízení?

Žadatel – stavebník podává žádost o zahájení územního řízení příslušnému stavebnímu úřadu. Tato žádost se podává na vyhláškou stanoveném tiskopise [3] a musí k ní být připojeny povinné přílohy [4]: Závazná stanoviska. Tato stanoviska vydávají orgány rozhodující o oblastech, na které bude mít stavba vliv.

Kdy doručovat oznámení o zahájení řízení?

V případě velkého počtu účastníků řízení (nad 30) nebo v případě, že řízení navazuje na posuzování EIA, jsou oznámení o zahájení řízení a další písemnosti doručovány jednotlivě jen žadateli, obci a zmiňovanému vlastníku pozemku nebo stavby. Ostatním účastníkům se pak doručuje veřejnou vyhláškou. [5]

Související příspěvky: