Jaký je tlak nasycené kapaliny?

Obsah

Jaký je tlak nasycené kapaliny?

Jaký je tlak nasycené kapaliny?

Graf závislosti tlaku na teplotě Tlak nasycené páry Při konstantní teplotě se ustálí rovnováha charakterizovaná tlakem nasycené páry, který nezávisí na množství kapaliny. Jakmile tlak nasycené páry dané kapaliny dosáhne tlaku plynu v okolí, nastává var. Příslušná teplota se nazývá teplota varu.

Jaký je tlak nasycené páry?

Var, a tedy i teplota varu závisí na vnějším tlaku, což ilustruje křivka tlaku nasycené páry na předchozím grafu. Hodnoty tzv. normální teploty varu označují teplotu, kdy tlak nasycené páry je roven tlaku 101,325 kPa, jsou tabelované.

Jak se snížení tlaku páry nad roztokem netěkavé látky?

Rauoltův zákon - tenze páry nad roztokem netěkavé látky Relativní snížení tlaku páry rozpouštědla nad roztokem netěkavé látky se rovná jejímu molárnímu zlomku v roztoku. (pA* - pA)/ pA* = 1- xA = xB Symbol B patří netěkavé látce.

Jak odvodit závislost tlaku na termodynamické teplotě?

Pokusíme se nyní odvodit závislost tlaku syté páry na termodynamické teplotě. Pokud jde o skupenskou přeměnu kapaliny (molární objem V m 1) na její sytou páru (molární objem V m 2 ), můžeme s rozumnou přesností uplatnit dvě zanedbání:

Související příspěvky: