Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Obsah

Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Co se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník?

Článek se zamýšlí nad právním vymezením pojmu rybník, a to v přímé vazbě na české rybníkářství.

Proč se rybníky označují za krajinné prvky?

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj- ších předpisů [13] zcela oprávněně označil rybníky za významné krajinné prvky (s ohledem na řadu nezastupitelných funkcí – např. akumulaci vody v krajině, ekologicko-stabilizační a ekosystémové funkce).

Co je rybník?

Co je rybník a jaký je jeho význam? Základní definice říká, že rybník je uměle vybudovaná vypustitelná vodní nádrž sloužící k chovu ryb. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných.

Co je význam a funkce rybníků?

Význam a funkce rybníků 1 Chov ryb. Chov ryb a produkce rybího masa, tedy hodnotné potraviny určené k lidské spotřebě byl a je základní cíl... 2 Protipovodňová ochrana a retence vody. Významnou celospolečenskou funkcí rybníků je jejich význam v územní... 3 Zásoba vody v krajině, vliv na mikroklima. Voda je základní a nezbytnou složkou pro existenci a bohatství života... More ...

Související příspěvky: