Co je dlouhodobý majetek?

Obsah

Co je dlouhodobý majetek?

Co je dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek patří v účtové osnově do třídy 0. Jedná se o nejméně likvidní aktivum. Za dlouhodobý považujeme takový majetek, který má účetní jednotka v držení po dobu delší než jeden rok, nebo jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Jaký je Dlouhodobý hmotný majetek?

Dlouhodobý hmotný majetek. Do dlouhodobého hmotného majetku („DHM“) patří věci movité i nemovité, s dobou použitelnosti delšínež jeden roka vstupní cenou vyšší než 40.000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek podle účtové osnovy rozdělujeme dále na majetek odpisovanýa neodpisovaný.

Kdo je dlouhodobým finančním majetkem?

Dlouhodobým finančním majetkem („DFM“) rozumíme takový majetek, který má účetní jednotka záměr držet jej po dobu delší než jeden rok a očekává z jeho držení určité užitky, jako např. úroky, dividendy či práva na ovládání apod.

Jaká je oprava dlouhodobého majetku?

Oprava a udržování Opravou dlouhodobého majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se obvykle používá náhradních dílů a součástí.

Související příspěvky: