Jaké jsou nástroje finanční analýzy?

Obsah

Jaké jsou nástroje finanční analýzy?

Jaké jsou nástroje finanční analýzy?

Dalším nástrojem finanční analýzy jsou pyramidové rozklady, které jsou založeny na rozkladu vrcholového finančního ukazatele na dílčí vysvětlující ukazatele. Mezi dílčími ukazateli existují aditivní a multiplikativní vazby (+, −, ·, ÷).

Kdo je finanční analytik?

Finanční analytik zpracovává finanční analýzy, spolupracuje na přípravě plánů a prognóz finančního vývoje, hodnotí efektivnost a návratnost investic, identifikuje příležitosti a rizika a zpracovává finanční reporty. Příprava podkladů a zpracování finančních analýz a prognóz. Sledování a vyhodnocování finančního vývoje organizace.

Co je finanční analýza?

Finanční analýza slouží jako nástroj pro finanční řízení podniku. Kvantifikuje dopady rozhodování managementu na výkonnost podniku, hodnotí finanční trendy a vytváří základ pro řízení budoucího vývoje. Cílem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a identifikovat silné a slabé stránky hospodaření.

Co jsou zdrojem informací pro finanční analýzu?

Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především finanční výkazy - rozvaha, výsledovka, přehled o peněžních tocích a výroční zpráva . Rozvaha poskytuje informace o stavu a struktuře aktiv společnosti a zdrojích, ze kterých byla aktiva pořízena. Výkaz Z/Z neboli výsledovka poskytuje informace o tvorbě a užití hospodářského výsledku.

Související příspěvky: