Jaké jsou daňový výdaje?

Obsah

Jaké jsou daňový výdaje?

Jaké jsou daňový výdaje?

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou uvedeny v § 24. Daňových výdajů je celá řada – například nájemné, odpisy, zůstatková cena hmotného majetku, pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na pracovní cesty a další.

Jak uplatnit daňový výdaj u ostatních příjmů?

U ostatních příjmů (§ 10) můžete jako daňový výdaj uplatnit pouze výdaje související s dosažením daného příjmu. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů vám snižují základ daně. Odečtou se tedy od zdanitelných příjmů. Uplatnit je lze samozřejmě pouze jednou.

Jaké jsou daňové a nedaňové výdaje?

Ať už jako OSVČ vedete účetnictví nebo daňovou evidenci, tak musíte výdaje (náklady) rozlišovat na daňové a nedaňové. Nedaňové výdaje (náklady) vám sice snižují zisk, ale rozhodně vám nesnižují daňový základ.

Které jsou nejběžnější nedaňové výdaje?

Mezi nejběžnější nedaňové výdaje patří: 1 vyplácené podíly ze zisku 2 penále, úroky z prodlení a pokuty, přirážky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění sociální a zdravotní pojištění, které si platí OSVČ (dále taky pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky, komanditní ... 3 manka a škody přesahující náhrady 4 výdaje na reprezentaci (zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary), za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo ...

Související příspěvky: