Co může způsobit nízkofrekvenční vibrace ruky/ paží?

Obsah

Co může způsobit nízkofrekvenční vibrace ruky/ paží?

Co může způsobit nízkofrekvenční vibrace ruky/ paží?

Intenzivní nízkofrekvenční vibrace ruky/ paží mohou způsobit degenerativní změ- ny kostí rukou, kloubů prstů a zápěstí, ale také lokte a oblastí ramene. Způso- bují značnou bolest a mohou negativně ovlivnit mobilitu končetiny.

Jak se přenášejí vibrace na člověka?

Z těchto zdrojů se přenášejí vibrace na člověka přímo nebo prostřednictvím dalších materiálů, médií a zařízení (sedadlem traktoru, palubou lodi, plošinou vrtné soupravy, podlahou bytu v blízkosti zdrojů vibraci apod.). Vibrace jsou určovány frekvencí (kmitočtem), amplitudou (rozkmitem), rychlostí, zrychlením, časovým průběhem a směrem.

Co jsou vibrace a zdraví?

5 Vibrace a zdraví Tak jako v případě hluku, jsou i u mecha- nických vibrací známy jejich účinky na lidské zdraví, a proto jsou v případě je - jich expozice stanoveny určité paramet- ry. Zdravotní rizika jsou závislá na místě vý- skytu vibrací, na jejich intenzitě a na tom, jak často, a po jakou dobu jsme vibracím vystaveni.

Jaké jsou vibrace působící na tělo?

Vibrace působící na celé tělo (horizontál- ní nebo vertikální) jsou mechanické vib- race přenášené na tělo páteří nebo se- dacími svaly, v případě práce vsedě chodidly, v případě práce ve stoje hlavou anebo zády, když pracovník pracuje vle- že. Jejich negativní vliv má dopad na ce- lé tělo.

Související příspěvky: