Jaký je Dlouhodobý hmotný majetek?

Obsah

Jaký je Dlouhodobý hmotný majetek?

Jaký je Dlouhodobý hmotný majetek?

Dlouhodobý hmotný majetek. Do dlouhodobého hmotného majetku („DHM“) patří věci movité i nemovité, s dobou použitelnosti delšínež jeden roka vstupní cenou vyšší než 40.000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek podle účtové osnovy rozdělujeme dále na majetek odpisovanýa neodpisovaný.

Jak zařazení majetku do užívání?

Pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání platí obecná pravidla, jako jsou: majetek musí být způsobilý k užívání, způsobilost se dokládá v protokolu, vytvoří se evidence na inventární kartě. Podkladem pro účtování je interní doklad (např. zařazovací protokol). Příklady zařazení: Text. MD. D.

Co je dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek patří v účtové osnově do třídy 0. Jedná se o nejméně likvidní aktivum. Za dlouhodobý považujeme takový majetek, který má účetní jednotka v držení po dobu delší než jeden rok, nebo jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Související příspěvky: