Co znamená bioplyn?

Obsah

Co znamená bioplyn?

Co znamená bioplyn?

Bioplyn má největší a perspektivní význam ze všech plynných biopaliv. Předností všech metod na výrobu bioplynu je, že plní dvě nezastupitelné funkce:

Jaká je měrná hmotnost bioplynu?

Měrná hmotnost Kg.m-31,2 0,714 1,977 0,09 1,54 0,771 1,25 Závislost výhřevnosti bioplynu na procentuálním množství metanu je uvedeno na následujícím obrázku. Provozní pásmo se pohybuje v rozmezí 18-25 MJ.m-3, jak je zřejmé z grafu.

Co se týče výroby bioplynu?

Technologie výroby bioplynu představuje významnou rezervu energetiky a zaslouží si zvýšenou pozornost. V kombinaci s výrobou dřevních plynů může pro některé oblasti znamenat úplné vyloučení dováženého zemního plynu. Potřebné investice se mohou velmi rychle zaplatit.

Jak bioplyn přibližuje zemnímu plynu?

Bioplyn se svou výhřevností přibližuje zemnímu plynu. Má asi 70 % jeho výhřevnosti s ohledem na podíl CO 2 a vodní páry. Technologicky je možno bioplyn upravit až na čistý metan, ale není to v praxi zatím využíváno, protože původní výhřevnost postačuje i pro pohon stacionárních motorů.

Související příspěvky: