Jak se bránit proti vydání územního souhlasu?

Obsah

Jak se bránit proti vydání územního souhlasu?

Jak se bránit proti vydání územního souhlasu?

Jak se bránit proti vydání územního souhlasu? Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo (např. z věcného břemene) k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno – jejich podpis (souhlas) musí oznamovatel předložit vyznačený na situačním výkresu.

Může být územní povolení nahrazeno ohlášením?

Územní rozhodnutí může být někdy nahrazeno územním souhlasem (jeho zjednodušenou formou), obdobně stavební povolení může být nahrazeno ohlášením. Někdy není některé z těchto dvou povolení potřeba vůbec.

Co se týká územního souhlasu s ohlášením?

Nemají ani postavení účastníků řízení, neboť zde žádné řízení neběží. Po vydání souhlasu s ohlášením může kdokoliv podat podnět k přezkumu k nadřízenému úřadu, který pak sám věc prošetří. Pozor, podnět je možné podat do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas (nebo stavební ohlášení) nabyl právních účinků.

Související příspěvky: