Jak dlouho může pojistitel uplatnit právo na pojistné smlouvy?

Obsah

Jak dlouho může pojistitel uplatnit právo na pojistné smlouvy?

Jak dlouho může pojistitel uplatnit právo na pojistné smlouvy?

Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

Kdo je povinen odstoupit od pojistné smlouvy?

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění.

Jak vypovědět smlouvu na životní pojištění?

Pojistitel (pojišťovna) smlouvu na životní pojištění po uplynutí 2 měsíců od data jejího uzavření smlouvu vypovědět nemůže. (1) Soukromé pojištění zaniká uplynutím pojistné doby.

Může pojistník odstoupit od smlouvy podle zvláštního právního předpisu?

Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění podle zvláštního právního předpisu, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.

Související příspěvky: