Co je součástí ocenění majetku?

Obsah

Co je součástí ocenění majetku?

Co je součástí ocenění majetku?

Co je součástí ocenění majetku? 1 Náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku. Rozumí se jimi zejména odměny za poradenské služby,... 2 Úroky z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne. Podotýkám, že se úroky takto kapitalizují jen do doby uvedení... 3 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízení majetku. Nepatří sem však ty, které mají sloužit pro budoucí... More ...

Co je účtování dlouhodobého majetku?

Systém účtování dlouhodobého majetku 1 opotřebení majetku, 2 pořízení dlouhodobého majetku, 3 zařazení na majetkový účet, 4 vyřazení majetku. More ...

Jak se odepisování majetku snižuje?

Odepisováním majetku si podnikatel snižuje daňový základ.V některých zdaňovacích obdobích, například při vykázání daňové ztráty, může být výhodnější odepisování hmotného majetku přerušit. Další variantou úpravy daňového základu pomocí odpisů je určení, zda nově nakoupená věc je věcí samostatnou nebo zda je příslušenstvím věci hlavní.

Jaký je Dlouhodobý hmotný majetek?

Dlouhodobý hmotný majetek. Do dlouhodobého hmotného majetku („DHM“) patří věci movité i nemovité, s dobou použitelnosti delšínež jeden roka vstupní cenou vyšší než 40.000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek podle účtové osnovy rozdělujeme dále na majetek odpisovanýa neodpisovaný.

Související příspěvky: