Co se považuje za finanční leasing?

Obsah

Co se považuje za finanční leasing?

Co se považuje za finanční leasing?

Zaměřili jsme se na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a daň silniční. Za finanční leasing se obecně považuje pouze takový smluvní vztah, při němž je sjednáno právo koupě předmětu leasingu. To znamená, že po skončení doby leasingu přejde jeho předmět do vlastnictví nájemce.

Existuje i varianta, kdy Nájemce má právo odkoupit předmět leasingového leasingu?

Existuje i varianta, kdy nájemce má právo, nikoliv povinnost, předmět leasingu po ukončení operativního leasingu od leasingového společnosti odkoupit za jeho předem stanovenou zůstatkovou cenou při uvažování rovnoměrného odpisování dle zákona o daních z příjmů. Je tomu tak z daňových důvodu, které si osvětlíme níže.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing je zjednodušeně takový vztah, kde předmět pronájmu obecně nepřechází na nájemce.

Jak dlouho trvá nájemné u finančního leasingu?

Nájemné u finančního leasingu se uznává jako daňově účinný výdaj (náklad), pokud jsou splněny všechny tři následující podmínky: 1) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu jeho odpisování dle ZDP. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let.

Související příspěvky: