Co je územní řízení?

Obsah

Co je územní řízení?

Co je územní řízení?

Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací (se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce – co je obsaženo v těchto dokumentech, si můžete přečíst v zde ).

Jak zahájit územní řízení?

Územní řízení 1 Zahájení řízení. Ze všeho nejdříve musí žadatel podat žádost o vydání požadovaného územního rozhodnutí. Tato žádost se podává na vyhláškou stanoveném tiskopise (4). 2 Záměry podléhající procesu EIA. U záměrů, které podléhaly posouzení v procesu EIA, se před zahájením navazujícího řízení, tedy i před řízením územním, vydává tzv. verifikační stanovisko. 3 Ústní jednání. Jako další krok stavební úřad zpravidla nařizuje ústní jedná ní. ...

Jak probíhá správní řízení?

Územní řízení je správním řízením. Účastníci řízení tedy mohou namítat podjatost úředních osob, nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazy, podávat vyjádření k dokumentům ze spisu, podávat námitky a odvolání. Více se dozvíte v našem manuálu Jak probíhá správní řízení.

Co se vztahuje na územní řízení?

Na územní řízení zpravidla navazuje stavební řízení, o kterém se můžete dozvědět více v našem manuálu Stavební řízení. Výsledkem řízení je územní rozhodnutí, které může mít podle stavebního zákona tyto podoby [1]: O umístění stavby nebo zařízení. O změně využití území. To se vztahuje na terénní úpravy, které ale nejsou stavbou, např. zalesnění.

Související příspěvky: