Co jsou data v informatice?

Obsah

Co jsou data v informatice?

Co jsou data v informatice?

Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána ( kódována) v podobě posloupností čísel ( bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu ( pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Co je data?

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv. Data jsou:

Co jsou tvrdá data?

Data 1 tvrdá data, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva), 2 měkká data, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření). More ...

Související příspěvky: