Jak dlouho chrání Autorské právo duševní vlastnictví?

Obsah

Jak dlouho chrání Autorské právo duševní vlastnictví?

Jak dlouho chrání Autorské právo duševní vlastnictví?

chrání autorské právo duševní vlastnictví po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. V případě díla, na němž se podílelo více autorů, pak po dobu 70 let od úmrtí posledního žijícího autora. , se může délka autorskoprávní ochrany lišit, ale minimálně trvá 50 let po smrti autora.

Co je omezení autorských práv?

Omezení autorských práv 1 Idea versus konkrétní provedení. Autorské právo se vztahuje pouze na konkrétní podobu díla – na dílo vyjádřené v... 2 Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu. Z autorskoprávní ochrany jsou vyňata některá díla, protože jejich ochrana by byla v... 3 Bezúplatné zákonné licence. Autorské právo výslovně dovoluje některé specifické způsoby využívání díla. More ...

Co je autorské právo?

Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „ autorských děl “ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.

Související příspěvky: