Kdo může zavést místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

Obsah

Kdo může zavést místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

Kdo může zavést místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

Na základě § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích může obec zavést a vybírat místní poplatek za užívání veřejného prostranství. (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování ...

Kdy je místní poplatek zaplacen?

Pokud nebyl místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, je správce poplatku povinen jej vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem poplatníkovi. Rozhodnutí, kterým správce poplatku nedoplatek vyměří, se později stane tzv. exekučním titulem podle § 176 odst. 1 písm.

Kdo měl povinnost platit místní poplatek?

Osobou, která měla povinnost platit místní poplatek, tak byl i nezletilý. Protože zákon neumožňoval vyměřit nedoplatek jiné osobě namísto nezletilého poplatníka, byl správce poplatku nucen takto postupovat a tedy vyměřit nedoplatek nezletilému.

Kdo bude správce poplatku vymáhat nedoplatek?

Z uvedeného vyplývá, že to bude zákonný zástupce, příp. opatrovník spravující jmění poplatníka, po kom bude správce poplatku vyměřený nedoplatek vymáhat jedním z výše uvedených způsobů. Novou právní úpravou tak odpadne riziko, které představovalo vyměřování nedoplatků a jejich vymáhání po nezletilých (viz níže).

Související příspěvky: