Může být zastaveno řízení o žádosti o žádost?

Obsah

Může být zastaveno řízení o žádosti o žádost?

Může být zastaveno řízení o žádosti o žádost?

Řízení o žádosti může být zastaveno, pokud např. účastník vzal návrh zpět, během řízení zemřel, pokud ve stanovené lhůtě neodstranil vady podání či pokud se bez vážného důvodu opakovaně nedostavujek pohovoru a neposkytuje informace nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.

Může být žadatel o azyl odmítnut?

V případě, že je žádosti vyhověno, žadatel o azyl se stává azylantem a získává trvalý pobyt na území České republiky. Pokud je žádost odmítnuta, má žadatel o azyl právo podat proti rozhodnutí rozklad do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jak dlouho může být lhůta žádosti prodloužena?

Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena. V tomto případě má Ministerstvo vnitra povinnost o tom žadatele vyrozumět. Řízení o žádosti může být přerušeno, a to nejdéle na 90 dnů, pokud se žadatel nemůže řízení zúčastnit ze zdravotních či jiných vážných důvodů.

Související příspěvky: