Jak funguje rybník v krajině?

Obsah

Jak funguje rybník v krajině?

Jak funguje rybník v krajině?

Důležitou funkcí rybníku je zadržování vody (retence) v krajině: Vodní kapacita rybníku vyrovnává průtok a tlumí povodňovou vlnu. Některé rybníky plní úlohu protipožární vodní nádrže, proto se nenechávají dlouhodobě vypouštěné.

Co je rybník?

Co je rybník a jaký je jeho význam? Základní definice říká, že rybník je uměle vybudovaná vypustitelná vodní nádrž sloužící k chovu ryb. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných.

Co je význam a funkce rybníků?

Význam a funkce rybníků 1 Chov ryb. Chov ryb a produkce rybího masa, tedy hodnotné potraviny určené k lidské spotřebě byl a je základní cíl... 2 Protipovodňová ochrana a retence vody. Významnou celospolečenskou funkcí rybníků je jejich význam v územní... 3 Zásoba vody v krajině, vliv na mikroklima. Voda je základní a nezbytnou složkou pro existenci a bohatství života... More ...

Kde postavit hráz rybníka?

Hráz rybníka 1 Hráz je postavena z místních přírodních materiálů. Vzdušná strana hráze a koruna je zpevněna duby a další vegetací. Po... 2 Berma je nápadné zesílení hráze u paty. 3 Bezpečnostní přeliv (jalový splav) zabraňuje přelití vody přes korunu a následné protržení hráze. 4 Česle znemožňují vyplavení ryb bezpečnostním přelivem. 5 Odtokové potrubí odvádí vodu z rybníka. Vzácně... More ...

Související příspěvky: