Jak můžeme sčítat střídavé veličiny?

Obsah

Jak můžeme sčítat střídavé veličiny?

Jak můžeme sčítat střídavé veličiny?

Jejich sčítání a odčítání provádíme vektorově, nikoliv pouze algebraicky jako u veličin stejnosměrných. Vektorové sčítání je přehlednější než početní řešení, kdy se sčítají okamžité hodnoty veličin. Vektorově můžeme sčítat pouze střídavé veličiny o stejné frekvenci. Základní elektronické součástky v obvodu střídavého proudu.

Jaké je střídavé napětí v magnetickém poli?

Střídavé napětí rovněž vzniká pohybem vodiče v magnetickém poli. Pokud se v homogenním magnetickém poli pohybuje vodič po obvodu kružnice obvodovou rychlostí v = w r, indukuje se v něm podle indukčního zákona napětí okamžité hodnoty u = B l v x, kde vx je složka rychlosti kolmá ke směru magnetického pole. Její velikost je

Co je střídavé napětí v cívce?

Vznik střídavého napětí v cívce nastává změnou magnetického toku f, který prochází jádrem cívky. u = N. dØ/dt, kde N je počet závitů cívky. Indukované napětí je přímo úměrné změně magnetického toku za jednotku času.

Související příspěvky: